PODMÍNKY POUŽITÍ

Přístup k webovým stránkám www.nh-hotels.com, pohyb na nich a jejich používání („webové stránky“‘) znamená výslovné a bezvýhradné přijetí všech těchto podmínek použití, které mají stejnou platnost a účinnost jako písemně uzavřená a podepsaná smlouva.

Dodržování a plnění těchto podmínek bude vyžadováno od každé osoby, která získává přístup k webovým stránkám, pohybuje se na nich nebo je používá. Pokud se stanovenými podmínkami nesouhlasíte, nesmíte získávat přístup k webovým stránkám, pohybovat se na nich a používat žádnou jejich stránku.

 1. FIREMNÍ ÚDAJE
 • Vlastník: NH HOTEL GROUP, S.A. („NH HOTEL GROUP“)
 • Adresa sídla: Calle Santa Engracia 120, 7ª, 28003 – Madrid
 • DIČ: A28027944
 • Veřejný rejstřík: zapsáno v Obchodním rejstříku v Madridu, svazek 30 151, strana 108, list M-61443. Telefon: (+34) 91 451 97 35
 1. ÚČEL A ROZSAH

Tyto podmínky použití upravují přístup k webovým stránkám, pohyb na nich a jejich používání, aniž by tím bylo dotčeno právo společnosti NH HOTEL GROUP vyhradit si změnu prezentace, konfigurace a obsahu těchto webových stránek a také podmínek požadovaných k přístupu k těmto stránkám nebo jejich používání. Přístup k webovým stránkám a používání jejich obsahu poté, co začaly platit jejich úpravy nebo změny, představují souhlas s těmito úpravami a změnami.

Na přístup k určitému obsahu a používání určitých služeb se však mohou vztahovat určité konkrétní podmínky, které budou v každém případě jasně uvedeny a uživatelé s nimi musí výslovně souhlasit. Tyto konkrétní podmínky mohou nahradit, doplnit či případně upravit stávající konkrétní podmínky použití.

Společnost NH HOTEL GROUP si vyhrazuje právo plně nebo částečně upravit podmínky uvedené v tomto dokumentu, a to zveřejněním jejich změn stejným způsobem, jakým byly zveřejněny tyto podmínky použití, nebo prostřednictvím libovolného druhu sdělení adresovaného uživatelům

 1. PŘÍSTUP A REGISTRACE

K přístupu na webové stránky a jejich procházení není nutná registrace. K nákupu určitých služeb, rezervaci služeb nebo využití výhod určitých programů, mimo jiné, bude nutné vyplnit webové formuláře vytvořené pro tento účel. Není-li uvedeno jinak, je registrace na webových stránkách bezplatná.

Pokud nemáte uživatelské jméno a heslo pro přístup k našim soukromým platformám umístěných na našich webových stránkách, budete se muset zaregistrovat pomocí odkazů nebo formulářů vytvořených pro tento účel, kde musíte zadat své skutečné a pravdivé údaje, protože to bude jediný způsob, jak budeme moci zpracovávat případné vaše budoucí objednávky a také náležitě spravovat náš obchodní vztah.

Nezletilé osoby mají přístup na webové stránky zakázaný.

Společnost NH HOTEL GROUP za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za pravdivost registračních údajů poskytnutých koncovými uživateli, a proto je každý jednotlivý koncový uživatel odpovědný za možné důsledky, chyby a omyly, které mohou být následně zaviněny nepravdivostí těchto údajů.

3,1. POŽADAVKY NA REGISTRACI UŽIVATELE

Mezi základní požadavky k tomu, abyste se mohli registrovat jako koncový uživatel, je věk minimálně 18 let a poskytnutí všech údajů, které jsou požadovány a jsou klasifikovány jako povinné. Společnost, NH HOTEL GROUP proto uvede na každém registračním formuláři konkrétní podmínky, které musí uživatel splnit. Společnost NH HOTEL GROUP si vyhrazuje právo požadovat nezbytné informace nebo podniknout kroky s cílem ověřit, zda registrovaní uživatelé splňují podmínky, které společnost NH HOTEL GROUP požaduje pro jejich registraci.

Registrovaní uživatelé obdobně souhlasí s tím, že jejich uživatelé účty jsou osobní a nepřevoditelné.

Za žádných okolností není povoleno převádět registrovaný uživatelský účet mezi různými lidmi.

3.2. ZRUŠENÍ REGISTRACE REGISTROVANÉHO UŽIVATELE

Uživatelé mohou kdykoli požádat o zrušení registrace z platformy hostované na webových stránkách. Chcete-li tak učinit, musíte se obrátit na společnost NH HOTEL GROUP pomocí prostředků uvedených v jednotlivých registrech nebo platformách.

V každém případě platí, že uživatelé mohou po zrušení registrace požádat znovu o registraci jako zákazník, i když společnost NH HOTEL GROUP si vyhrazuje právo tuto registraci odmítnout, a to v konkrétních případech uvedených v bodě „Neoprávněné použití“ nebo v případě rozporu nebo sporu mezi stranami, který ještě nebyl vyřešen nebo uzavřen uznáním pochybení nebo nedbalosti zákazníka, nebo škody vzniklé společnosti NH HOTEL GROUP, jejím partnerům a společníkům nebo jejím uživatelům, zákazníkům nebo potenciálním zákazníkům.

 1. PRÁVA NA DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Společnost NH HOTEL GROUP vlastní práva na užívání duševního a průmyslového vlastnictví k webovým stránkám, případně k nim má příslušné licence, a také práva na duševní a průmyslové vlastnictví týkající se informací, materiálů a obsahu daného majetku.

Přístup uživatelů ke stránkám, pohyb na nich nebo jejich používání nebudou v žádném případě vykládány jako odmítnutí, přechod, licencování nebo převod těchto práv ze strany společnosti NH HOTEL GROUP. Uživatelé mají právo používat obsah webových stránek nebo služby ve striktně domácím prostředí.

Odkazy na ochranné známky nebo registrované obchodní názvy nebo jiné rozlišovací známky bez ohledu na to, zda je vlastní společnost NH HOTEL GROUP nebo jiné společnosti, implicitně zahrnují zákaz jejich použití bez souhlasu společnosti NH HOTEL GROUP nebo jejích právoplatných vlastníků. Pokud nebude uvedeno jinak, nebude přístup k webovým stránkám nebo jejich obsahu, pohyb na nich nebo jejich používání v žádném okamžiku udělovat uživateli jakékoli právo související s rozlišovacími známkami, které jsou v nich obsaženy.

Všechna práva na duševní a průmyslové vlastnictví týkající se obsahu webových stránek nebo služeb jsou vyhrazena a zejména je zakázáno upravovat, kopírovat, reprodukovat, veřejně sdělovat, přeměňovat nebo šířit libovolnými prostředky a v jakékoli formě celý obsah nebo část obsahu zahrnutého do webových stránek pro veřejné nebo obchodní účely, pokud s tím společnost NH HOTEL GROUP, případně vlastník příslušných práv nevyjádřili předem písemně svůj výslovný souhlas.

Pokud uživatel zašle společnosti NH HOTEL GROUP informace libovolného druhu prostřednictvím kanálů vytvořených pro tento účel, pak uživatel prohlašuje, zaručuje a souhlasí s tím, že má právo tak svobodně učinit, že tyto informace neporušují žádná práva na duševní nebo průmyslové vlastnictví, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích osob a že tyto informace nejsou důvěrné povahy ani nepoškozují třetí osoby.

Uživatelé potvrzují, že přijímají odpovědnost a ochrání společnost NH HOTEL GROUP v souvislosti se všemi sděleními, která poskytnou osobně nebo která budou poskytnuta jejich jménem, přičemž tato odpovědnost se vztahuje neomezeně na správnost, zákonnost, původnost a vlastnictví sdělení.

 1. ODKAZY

5.1 ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Pokud jsou na webových stránkách odkazy na jiné weby přístupné pomocí různých tlačítek, odkazů, bannerů nebo vloženého obsahu, společnost NH HOTEL GROUP prohlašuje, že tyto jsou přímo spravovány třetími stranami a že společnost NH HOTEL GROUP nemá personální ani technické prostředky k tomu, aby předem znala nebo monitorovala nebo schvalovala všechny informace, obsah, produkty nebo služby poskytované těmito jinými weby, na které mohou být na těchto webových stránkách vytvořeny odkazy.

Proto společnost NH HOTEL GROUP nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli aspekty týkající se webů, na které je na webových stránkách vytvořen odkaz, což zejména zahrnuje mimo jiné aspekty týkající se jejich fungování, přístupu k nim, údajů, informací, souborů, kvality a spolehlivosti jejich produktů a služeb, jejich vlastních odkazů nebo obecně libovolného obsahu.

Pokud uživatelé mají v tomto smyslu skutečné znalosti o tom, že aktivity provozované prostřednictvím těchto webů třetích osob jsou nezákonné nebo v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, musí to ihned sdělit společnosti NH HOTEL GROUP, aby tato mohla zakázat přístupový odkaz na tyto stránky, což bude učiněno, jak nejrychleji to bude možné.

V každém případě nebude vytvoření libovolného druhu odkazu z webových stránek na jiné nespřízněné webové stránky znamenat existenci jakéhokoli druhu vztahu, spolupráce nebo závislosti mezi společností NH HOTEL GROUP a správcem nespřízněného webu.

5.2 ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Společnost NH HOTEL GROUP poskytuje uživatelům prostřednictvím různých nástrojů a aplikací propojovací média, která jim umožňují získat přístup ke kanálům a stránkám na různých platformách a sociálních sítích. Výhradním cílem instalace těchto aplikací na webové stránky je poskytnout uživatelům přístup k těmto kanálům na různých platformách a sociálních sítích.

Vytvoření těchto aplikací neznamená existenci jakéhokoli vztahu mezi společností NH HOTEL GROUP a majitelem, výrobcem nebo distributorem propojených platforem ani to, že společnost NH HOTEL GROUP přijímá nebo schvaluje jejich obsah nebo služby, protože jedinou osobou, která je odpovědná za obsah propojených platforem a jejich služby, jsou jejich majitelé, výrobci nebo distributoři.

Společnost NH HOTEL GROUP v žádném případě nesdílí s majiteli těchto externích webů jakékoli soukromé informace o svých uživatelích, protože jejím jediným cílem je zajistit uživatelům přístup na tyto stránky. V tomto smyslu budou všechny informace, které si uživatelé sami přejí poskytnout těmto externím platformám nebo webům, poskytnuty na jejich vlastní odpovědnost; společnost NH HOTEL GROUP se na tomto procesu nijak nepodílí.

Protože společnost NH HOTEL GROUP nemá kontrolu nad obsahem na těchto kanálech, uživatelé berou na vědomí a souhlasí s tím, že společnost NH HOTEL GROUP nepřebírá žádnou odpovědnost za služby, ke kterým uživatelé případně získají přístup na těchto stránkách, nebo za obsah, produkty, služby, reklamy nebo jiný materiál dostupný na těchto stránkách. Proto musí uživatelé být opatrní při posuzování a používání informací, obsahu a služeb na propojených kanálech a při zvažování vlastních údajů nebo údajů třetích osob, které chtějí na těchto kanálech sdílet.

5.3 ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY NA JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Společnost NH HOTEL GROUP neschvaluje vytvoření odkazu na tyto webové stránky z jiných webů, které mohou obsahovat materiály, informace nebo obsah, který je zakázaný, nezákonný, ponižující, neslušný a obecně v rozporu se zákony, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem či obecně přijatými společenskými normami.

Uživatelé mohou ve všech případech vytvořit na svých příslušných webech odkazy, pokud si vyžádají předem výslovné povolení společnosti NH HOTEL GROUP.

Společnost NH HOTEL GROUP nemá pravomoc ani personální či technické prostředky k tomu, aby monitorovala nebo schvalovala všechny informace, obsah, produkty nebo služby poskytované těmito jinými weby, na kterých byly vytvořeny odkazy na tyto webové stránky. Společnost NH HOTEL GROUP nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli aspekty týkající se webů, na kterých je vytvořen odkaz na tyto webové stránky, což zejména zahrnuje aspekty týkající se jejich fungování, přístupu k nim, údajů, informací, souborů, kvality a spolehlivosti jejich produktů a služeb, jejich vlastních odkazů nebo obecně libovolného obsahu.

 1. PODMÍNKY POUŽITÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Není povoleno získávat přístup k webovým stránkám nebo je používat k nezákonnými nebo neoprávněným účelům, proto bude za důsledky takového přístupu nebo užívání odpovědný výhradně uživatel. Konkrétně je zakázáno níže uvedené, přičemž tento seznam není vyčerpávající:

 1. používání webových stránek způsobem, který by mohl způsobit škodu, přerušení, neúčinnost nebo závady funkčnosti těchto webových stránek nebo počítače třetí strany,
 2. používání webových stránek k přenosu, instalaci nebo publikování viru, škodlivého kódu nebo jiných škodlivých programů nebo souborů,
 3. používání webových stránek ke shromažďování osobních údajů od jiných uživatelů,
 4. registrování prostřednictvím webových stránek pomocí falešné identity vydávající se za třetí osoby nebo pomocí profilu nebo provádění jiných úkonů, které mohou zmást ostatní uživatele ohledně identity zdroje zprávy,
 5. přistupování bez povolení k jiné části webových stránek, jiným systémům nebo sítím propojeným s platformou, libovolnému serveru společnosti NH HOTEL GROUP nebo službám nabízeným prostřednictvím webových stránek pomocí hackerství nebo falšování, dolování hesla nebo jiných nezákonných prostředků,
 6. porušování nebo pokusy o porušení bezpečnostních nebo ověřovacích opatření webových stránek nebo s nimi propojené sítě nebo bezpečnostních či ochranných opatření zabudovaných do obsahu nabízeného webovými stránkami,
 7. provádění jiných úkonů, které způsobují neúměrné nebo nadbytečné nasycení infrastruktury webových stránek nebo systémů či sítí společnosti NH HOTEL GROUP a také systémů nebo sítí propojených s webovými stránkami,
 8. bránění normálnímu vývoji události, soutěže, reklamní akce nebo jiné aktivity dostupné prostřednictvím webových stránek nebo jejich libovolných funkcí buď nezákonným nebo jiným pozměňováním nebo pokusem o pozměnění přístupu k nim nebo jejich fungování, nebo falšováním jejich výsledků nebo použitím podvodných způsobů účasti pomocí libovolného postupu nebo pomocí praktiky, která jakýmkoli způsobem porušuje tyto podmínky použití nebo je v rozporu s nimi.

Porušení libovolných výše uvedených povinností uživatelem může vést k tomu, že společnost NH HOTEL GROUP přijme odpovídající opatření zakotvená v zákonech a možnosti uplatnění svých nebo povinností, což může zahrnovat odstranění nebo zablokování účtu porušujícího uživatele bez možnosti náhrady vzniklé škody.

 1. POVINNOSTI A ZÁRUKY

Společnost NH HOTEL GROUP nemůže zaručit spolehlivost, užitečnost nebo pravdivost naprosto všech informací nebo služeb na webových stránkách nebo užitečnost či pravdivost dokumentace poskytované prostřednictvím stránek.

Proto společnost NH HOTEL GROUP nezaručuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za: (i) kontinuitu obsahu webových stránek, (ii) neexistenci chyb v tomto obsahu, (iii) neexistenci virů nebo jiných škodlivých komponentů na webových stránkách nebo serverech, které je poskytují, (iv) nenarušitelnost webových stránek nebo nemožnost porušení bezpečnostních opatření přijatých na webových stránkách, (v) neužitečnost nebo nedostačující výkon obsahu webových stránek, (vi) škody nebo újmu způsobenou uživatelům nebo třetím stranám libovolnou osobou, která porušuje podmínky, pravidla nebo pokyny, které stanovila společnost NH HOTEL GROUP na webových stránkách, nebo v důsledku porušení bezpečnostních systémů webových stránek.

Společnost NH HOTEL GROUP nicméně prohlašuje, že v rámci svých možností a aktuálního technologického pokroku přijala všechna nezbytná opatření k zaručení fungování webových stránek a minimalizaci chyb systému jak z technického hlediska, tak z pohledu obsahu zveřejněného na webových stránkách.

Pokud uživatelé vědí o libovolném obsahu, který je zakázaný, nezákonný, v rozporu s právním řádem nebo představuje porušení práv na duševní nebo průmyslové vlastnictví, platných zákonných předpisů nebo jiných práv, musí to ihned oznámit společnosti NH HOTEL GROUP, aby tato mohla podniknout příslušná opatření.

Společnost NH HOTEL GROUP nezaručuje zákonnost, spolehlivost a užitečnost obsahu poskytovaného třetími osobami prostřednictvím webových stránek.

Společnost NH HOTEL GROUP nepřebírá odpovědnost za pravdivost, integritu nebo aktuálnost údajů zveřejněných na webových stránkách ze zdrojů, které s ní nejsou spřízněny (externí zprávy, zprávy od externích odborníků atd.), ani za údaje obsažené na jiných webových portálech přístupných prostřednictvím odkazu z webových stránek.

Společnost NH HOTEL GROUP nepřebírá odpovědnost za hypotetické škody, které by mohly vzniknout použitím výše uvedených údajů.

Společnost NH HOTEL GROUP si v každém případě vyhrazuje právo dočasně nebo trvale bez předchozího upozornění nebo s ním pozastavit, změnit, omezit nebo přerušit přístup k webovým stránkám, pohyb na nich, hostování nebo stahování jejich obsahu nebo používání služeb z webových stránek u libovolného uživatele, který porušuje ustanovení uvedená v těchto podmínkách použití, přičemž takový uživatel nemá možnost požadovat z tohoto důvodu náhradu.

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUBORY COOKIE

Na základě aktuálně platné a používané legislativy týkající se ochrany osobních údajů budou všechny osobní údaje poskytnuté při používání webových stránek zpracovávány v souladu s ustanoveními v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů který musí každý uživatel výslovně odsouhlasit, aby mohl webové stránky používat a zaregistrovat se na ně.

Všichni uživatelé, kteří souhlasili s těmito podmínkami použití, dávají informovaný, výslovný a jednoznačný souhlas s našimi zásadami ochrany osobních údajů a mohou uplatňovat příslušná práva v této věci tak, jak je uvedeno ve výše zmiňovaných zásadách ochrany osobních údajů.

 1. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ŘÁD A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

Tyto podmínky použití se řídí španělským právním řádem. Pokud jde o řešení sporů, smluvní strany se výslovně podrobují působnosti soudů v Madridu a zříkají se všech ostatních jurisdikcí.

Pokud chtějí zákazníci podat stížnost týkající se použití našich služeb, mohou napsat na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v části „Identifikace“. Zavazujeme se, že v případě sporu budeme vždy usilovat o nekonfliktní řešení.

Poslední aktualizace: 25. května 2018

INFORMACE O HOTELU

Příjezd: 3:00 pm
Odjezd: 12:00 pm
Zásady týkající se kouření: 100% nekuřácký hotel

Parkování v areálu hotelu
Cena: 12 € / den
Parkovací místo nelze rezervovat předem.

Pravidla pro ubytování se zvířaty
Psi a kočky povoleni
Max. výška nebo hmotnost: 25 kg
Cena za pobyt: 35 EUR
Vodicí psi: Zdarma

POTŘEBUJETE POMOCI?

Zavolejte nám na číslo

+ 420 585 575 111

NÁZORY NAŠICH HOSTŮ

názory

Rezervace

Příjezd

Odjezd

1 místnost, 2 dospělý, 0 dítě, 0 dítě

Select Rooms

Select dates
Příjezd

-

Odjezd

-